Website ENKA Reunie Vereniging

http://enka.historischmuseumede.nl/

Toen de ENKA uit Ede verdween ontstond er snel de "ENKA Reünievereniging". Mede door interne strubbelingen werd deze ook weer opgeheven.

Er was echter ook een goede website aan de vereniging verbonden. De vereniging besloot deze site over te dragen aan de Stichting Historisch Museum Ede. In ruil voor een behoorlijk groot bedrag zou de Stichting HME de site vervolgens "in de lucht" houden.

In de praktijk kwam dit er op neer dat de site op een andere site werd gezet, "The Internet Archives", maar niet meer werd onderhouden, waardoor onvermijdelijk gegevensverlies optrad. Dit was een verkeerde zaak.

Ed Plate, die de site www.oud-ede-zuid.nl heeft gebouwd, stelde daarom voor om de oude ENKA-site op www.oud-ede-zuid.nl te plaatsen.

De (voormalige) ENKA-reünievereniging, hoewel niet meer bestaand, achtte zich bij monde van haar toenmalige website-bouwer annex beheerder nog gebonden aan die afspraken. Hij beschikt nog over veel ENKA-gegevens, die een plekje op de ENKA-site zouden moeten en kunnen krijgen, maar hij wilde alleen meewerken als de Stichting HME daar geen bezwaar tegen had. Dat had de Stichting HME echter wel.

In een gesprek met de Stichting HME bleek dat het HME alleen genegen was om op haar eigen website de vorormalige site van de ENKA-reünievereniging terug te plaatsen, mits Ed Plate daar dan een nieuwe site voor zou bouwen. Dat laatste is gebeurd.

Inmiddels zijn al veel gegevens van de oude site van de ENKA Reünievereniging daar te vinden (al is ook nog veel wat er nog niet opstaat!). En ook hier wreekt zich, net als destijds, dat bij de Stichting HME te weinig kennis en ervaring aanwezig is om de ENKA-pagina's goed te kunnen onderhouden en aan te vullen.

  • Kantine
  • Logo